Wie zijn wij?

Diverz

Welzijn en leefbare wijken voor iedereen in Zwijndrecht.

Dat is waar Diverz zich iedere dag met passie, energie en enthousiasme voor inzet. De overheid doet daarvoor een beroep op de inwoners zelf en op hun omgeving. Samen met inwoners, vrijwilligers en andere professionele (hulpverlenende) organisaties versterkt Diverz de eigen kracht van inwoners en draagt de organisatie bij aan de zelfredzaamheid. De organisatie doet dit verbindend, persoonsgericht en ondernemend.

 

Terugblik op 2023

Benieuwd naar wat Diverz in 2023 allemaal heeft gedaan? In het digitale jaarverslag vindt u de verhalen en foto’s, met trots en een groot hart uitgevoerd door onze professionals en vrijwilligers.

Hieronder treft u een terugblik op het afgelopen jaar, de ontwikkelingen, resultaten aan de hand van effectmetingen en onze infographic. 

Zichtbaar Breed Welzijn voor iedereen van 0-100 jaar in Zwijndrecht!

Klik hier onder om naar het digitaal jaarverslag of de infographic te gaan:

Infographic 2023 klik hier.

Jaarverslag 2023 vindt u hier!

 

ANBI verklaring

Als een organisatie een ANBI status van de Belastingdienst heeft, is het voor sponsoren en donateurs mogelijk hun schenkingen aan die organisatie af te trekken van de belasting.

Publicatie ANBI 2022

Algemeen

Stichting Vivera Welzijn & Dienstverlening Zwijndrecht, in Zwijndrecht bekend en hier verder genoemd als Diverz, voldoet als ANBI aan alle voorwaarden die de Belastingdienst hiervoor stelt en heeft de ANBI status.

RSIN/fiscaal nummer

858366642

Bezoekadres

Norderstedtplein 14

3332GK ZWIJNDRECHT

078-6206060/ info@diverz.info / www.diverz.info

Providing care for elderly

Het team

Functie
Naam
Functie
Naam
Functie
Naam
Functie
Naam

Omschrijving van de doelstelling, uit de statuten

Diverz heeft ten doel werkzaamheden te verrichten ter bevordering van het welzijn in brede zin voor de inwoners van Zwijndrecht. Hieraan ligt een integrale visie met betrekking tot wonen, zorg en welzijn ten grondslag, en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Diverz verwezenlijkt haar doel onder meer door:

  • uitvoering te geven aan een gebiedsgerichte en integrale aanpak in Zwijndrecht die er op is gericht om de inwoners te ondersteunen bij het optimaliseren van hun zelfredzaamheid en participatie aan de maatschappij;
  • het mede zorg te dragen voor een goede afstemming van het aanbod op vragen en behoeften van de doelgroep in het kader van een geïntegreerd Wonen, Zorg en Welzijn beleid;
  • het initiëren en ondersteunen van nieuwe en vernieuwende ontwikkelingen;
  • het uitbrengen van adviezen omtrent het welzijn van de doelgroep op verzoek of uit eigen beweging aan de gemeentelijke overheid en aan de bij het werk betrokken instellingen en organisaties;
  • het ondersteunen en waar nodig zelf aanbieden van activiteiten, diensten of faciliteiten welke dienstbaar zijn aan het doel;
  • het aangaan van samenwerkingsvormen met andere gemeenten dan wel instellingen en organisaties hierbinnen, voor zover deze dienstbaar zijn aan het doel;
  • het realiseren en in stand houden van wijkcentra en overige welzijnsactiviteiten en dienstverlening in de meest ruime zin van het woord en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Het vermogen van Diverz dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

Bestuurssamenstelling

Directeur-bestuurder: mevrouw Y.W.M. Zuidgeest MBA

Raad van Toezicht en beloning 

De Raad van Toezicht van Diverz bestaat per 01-09-2023 uit:

Mw. mr A.A.F. Talitsch, Voorzitter;
Dhr. M.H.J. Bouman, Financiëel, juridisch, huisvesting;
Dhr. P. Baanvinger, Vice voorzitter, governance, kwaliteit, WMO, bestuurlijke contacten;
Mw. S. Kleijbeuker, P&O, contactpersoon OR

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

Personeel en beloning

Voor de beloning van het personeel verwijzen wij naar de CAO Sociaal Werk, Welzijn& Maatschappelijke Dienstverlening. 

Klachtenprocedure Vrijwilligers

Diverz maakt voor haar vrijwilligers gebruik van een klachtenreglement en een klachtenformulier.

Klik hier voor het klachtenreglement.

Klik hier voor het klachtenformulier.