Strategische koers 2022-2026

Samen gaan we voor een inclusieve samenleving, waaraan iedereen kan deelnemen. Waarin iedereen het gevoel heeft erbij te horen, waardering krijgt en zich nuttig voelt. 

Diverz streeft naar duurzame groei van onze mensen, onze vrijwilligers, onze relaties en van de wereld om ons heen. We zijn er voor iedereen van 0-100+ jaar. We geloven dat de kracht van mensen mogelijkheden biedt voor een beter leven en meer welzijn. We staan naast de bewoners en ondersteunen hen om hun talenten en mogelijkheden in te zetten. We kennen de buurtbewoners en zij kennen ons. We verbinden en versterken!   

Wat is nodig bij de invulling van ons werk om aan te haken bij de huidige maatschappelijke bewegingen? Hoe zorgen we ervoor dat we er voor iedereen van 0-100+ jaar zijn in tijden van verandering? De ontwikkelingen in het sociaal domein, binnen de gemeente Zwijndrecht, de bezinning op de huidige taken en onze ambitie leiden tot de strategische pijlers Duurzaam Diverz, Breed Sociaal weefsel, Kansrijke co-creaties en Zichtbaar professioneel.

Hieronder staat per strategische pijler een korte toelichting. De uitgebreide versie lees je hier: Strategische koers Diverz2022-2026

1. Breed sociaal weefsel

We bouwen aan sociaal weefsel in de wijken
We zijn allen individuen, maar zijn ook altijd ingebed in sociale relaties en die relaties bepalen het sociaal weefsel. Er is pragmatische aandacht nodig om tot ander gedrag te komen en te bouwen aan nieuw sociaal weefsel. We realiseren ons dat een buurt geen homogene gemeenschap is, maar zijn er wel van overtuigd dat het waardevol is om te zien wat wijkbewoners voor elkaar kunnen betekenen. Dit doen we samen met partners in die wijken, maar vooral mét de bewoners en met optimaal gebruik van onze wijklocaties. Met elkaar bouwen we aan een nieuw sociaal weefsel, doorbreken we hokjes en zorgen we ervoor dat bewoners in co-creatie meebouwen.

Wij bouwen een brug tussen online en offline
Social media zijn niet meer weg te denken uit onze omgeving en zorgen voor een online structuur van verbindingen: een online sociaal weefsel ofwel sociale cohesie.  De goede kant van de onlinewereld is dat het mensen bij elkaar brengt, het ruimte geeft voor dialoog en informatie en advies verstrekt. Het is een omgeving waar mensen er voor elkaar kunnen zijn en zich verbonden voelen met elkaar. Dat komt onze samenleving als geheel ten goede. Diverz zet de onlinewereld in om buurtbewoners en jongeren te bereiken en te ondersteunen, bijvoorbeeld richting financiële zelfredzaamheid. Vooral op individueel niveau. En dat werkt. Wij vinden dat online en offline bij elkaar horen en tot synergie kunnen leiden, juist in sociaal werk. 

 

2. Kansrijke co-creaties

We zetten co-creatie in bij programmering en als middel voor participatie
Welzijnswerk is de motor om mensen in beweging te krijgen en mee te nemen. Om mensen echt invloed te laten hebben op hun leefomgeving en te laten bijdragen aan de oplossing is co-creatie een bewezen aanpak. De mensen vragen wat ze nodig hebben, om het vervolgens collectief aan te gaan. Daardoor ontstaat eigenaarschap en samenredzaamheid. Door hier komende jaren nog meer op in te zetten met bijvoorbeeld Bewonergestuurde wijkontwikkeling verandert de relatie naar gelijkwaardigheid in plaats van afhankelijkheid. 

We versterken onze rol van netwerkpartner
De komende jaren gaan we gebruiken om Diverz door te ontwikkelen tot een duurzame netwerkpartner in het sociaal domein. We gaan hiervoor investeren in (nieuwe) netwerken rond scholen, eerstelijnsgezondheidszorg (huisartsenpraktijken), bedrijven, ontmoetingsplekken, vrijwilligersinitiatieven en buurten. Er is veel te leren van andere partijen door kennis en netwerken gericht te delen. Welke ontwikkelingen zijn er in het werkveld en welke mogelijke strategieën om tot nieuwe oplossingen te komen, zijn mogelijk? Op basis van gedeelde opgaven met organisaties komen we tot een afgestemde en/of gezamenlijke aanpak.

3. Duurzaam Diverz

We laten zien dat we staan voor duurzaamheid
We leven in een informatietijdperk waarin we weten dat niet iedereen informatie meekrijgt over belangrijke thema’s zoals gezond eten, bewegen en duurzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan een verduurzaming van de samenleving. Diverz is rolmodel in duurzaamheid voor vele buurtbewoners en draagt dat uit bij haar activiteiten en wijklocaties.

We werken aan een inclusieve energietransitie
Duurzaamheid en in het bijzonder de energietransitie zien wij als een sociaal vraagstuk. Diverz streeft naar een inclusieve samenleving waar wij zo min mogelijk onderscheid maken in groepen. Elke inwoner heeft tenslotte potentie om te groeien, maar moet hier wel de mogelijkheden en de kansen voor krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kleine energiebesparende maatregelen die op korte termijneffect hebben op de kosten, de gezondheid en het comfort. 

We beheren ons geld zorgvuldig
Op een verantwoorde manier onze financiële middelen inzetten en zorgvuldig financieel beheer, waarbij ook aan de lange termijn is gedacht. We zetten in om het eigen vermogen naar een acceptabel en breed gedragen niveau te krijgen en daar te behouden. Met strategisch financieel beheer levert Diverz een grotere bijdrage aan de maatschappelijke vraagstukken.

4. Zichtbaar professioneel

Ook binnen de organisatie blijven we bouwen en groeien. Om ons waardevolle werk ‘buiten’ zo goed mogelijk voor de mensen te kunnen uitvoeren, kunnen we niet zonder een goed ‘binnenwerk’. Buiten (wat we doen voor bewoners) & binnen (onze professionals) hebben namelijk alles met elkaar te maken. Ons belangrijkste kapitaal zijn onze medewerkers en vrijwilligers. Diversiteit is daarbij essentieel. Iedereen moet zich welkom voelen bij ons in Zwijndrecht. Ongeacht zaken als culturele afkomst, opleidingsniveau, inkomen en godsdienst. We werken volgens de beroepscode, blijven investeren in het leer- en ontwikkelprogramma en maken ons nog meer zichtbaar.  We omarmen de verschillen en zien daarin een kans om te groeien in de relaties onderling en met de samenleving.