Privacyverklaring

Diverz hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Diverz houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gegevens
Diverz verwerkt de persoonsgegevens, contactgegevens en eventuele zorggegevens die u mondeling of schriftelijk doorgeeft of die wij van een verwijzer ontvangen. Diverz-medewerkers slaan alleen gegevens op die noodzakelijk zijn om u te registreren om de dienst of activiteit te kunnen organiseren en de facturatie te verzorgen.

Doeleinden
Diverz zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Doorsturen van gegevens aan derden
Diverz stuurt alleen gegevens van klanten door aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is of wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht is.

Bewaren en verwijderen van gegevens
Diverz bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Toegang tot en beveiliging van gegevens
De toegang tot uw gegevens is beperkt tot de medewerkers van Diverz waarbij het voor het uitvoeren van hun werkzaamheden noodzakelijk is dat zij kunnen beschikken over uw gegevens. De medewerkers van Diverz zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van klanten en hun vertegenwoordigers.

Diverz zorgt voor adequate organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om de handmatige en elektronische verwerking van uw gegevens te beschermen en om misbruik te voorkomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om door Diverz geregistreerde gegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Diverz. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming.

Vragen?
Hebt u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over de manier waarop Diverz uw gegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen via 078 – 620 60 60 (ma t/m do 09:00 – 12:30 uur en 13:00 – 15:00 vrij 09:00 – 12.00 uur) of per mail via info@diverz.info.

Klachten?
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.